pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ ISO 30401:2018 Knowledge Management System โดย ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก BSI Group เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:24:02 ธันวาคม 2563]

hall hall