...

  เปิดรับข้อเสนอโครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและภาคบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : [10-10-2562 ]   ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2562-2563 : [01-09-2562 ]   เปิดรับสมัครทุนวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 : [09-10-2562 ]   ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program) : [19-09-2562 ]   ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 : [24-09-2562 ]   ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 : [26-09-2562 ]   ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอโครงการต่อแหล่งทุน US Airforce : [30-09-2562 ]   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในะระดับอุดมศึกษา : [10-09-2562 ]   ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครทุน "SOPHIA LECTURING-RESEARCH GRANTS" : [19-07-2562 ]   ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อีบุ๊ค เพื่อการศึกษา พัฒนาชาติ พัฒนาคน อย่างไร้พรมแดน : [03-07-2562 ]   ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ปี 2562 : [03-07-2562 ]   ประชาสัมพันธ์ส่งข้อเสนอโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ปีการศึกษา 2562 : [02-07-2562 ]   เชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน “การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) : [25-06-2562 ]   เชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติThe 4th Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2019) : [25-06-2562 ]

pic news
วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวทันเทรนด์ พร้อมเปลี่ยนผ่าน จับมือผู้ประกอบการทั่วไทย พัฒนาบุคลากรสู่ตลาดแรงงานดิจิทัล รับมือโลกแห่งอนาคต

[ลงประกาศเมื่อ: 20 09:26:21 กุมภาพันธ์ 2562]

pic news
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี CAMT

[ลงประกาศเมื่อ: 27 09:08:13 สิงหาคม 2561]

pic news
คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับอาคันตุกะจาก Pannasastra university of Cambodia

[ลงประกาศเมื่อ: 30 13:41:12 มีนาคม 2561]


pic news
คุณพูลพร ลิมปาคม อุบลรัตน์ ทองคงเหย้า จาก Software Park Thailand นำทีมคุณประธาน ด่านสกุลเจริญกิจ คุณสมเกียรติ ปุ๋ยสูงเนิน คุณชำนาญ อินต๊ะ และคุณนิธิภัทร์ โล้วิชากรติกุล จากบริษัทสยามชำนาญกิจ จำกัด จัดอบอบรม Agile for Software Development in action for academic 2018 ภายใต้โครงการ Give and take Season 2 ให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้กระบวนการในการจัดการเพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในระยะเวลาอันสั้น โดยในการฝึกภาคปฏิบัตินักศึกษาได้ผลิตโปรแกรมจริงโดยการประยุกต์ใช้ IOT sensor จากเชียงใหม่เมคเกอร์คลับ (CMMC) .ในระหว่างวันที่ 9-11 มี.ค. 2018 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 22 16:06:06 มีนาคม 2561]

pic news
CAMT SE SHOW PRO 2017

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:38:51 พฤศจิกายน 2560]

pic news
นักศึกษาสาขาแอนนิเมชันและเกม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Animation Figure Design ในการแข่งขันทางวิชาการ งานสัปดาห์วิชาการนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยเครือข่ายเมืองคู่มิตรนครเฉิงตู ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีอาจารย์ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 24 11:37:39 พฤศจิกายน 2560]


pic news
ทำบุญ9วัด CAMT ปีใหม่ 2561

[ลงประกาศเมื่อ: 04 08:40:15 มกราคม 2561]

pic news
ผู้บริหารและอาจารย์หลักสูตรการจัดการความรู้ ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Innovation and creativity จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธ์ อนันต์วรณิชย์ ให้เกียรติบรรยายพิเศษเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมให้แก่คณาจารย์ได้นำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป ณ ห้อง 215 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

[ลงประกาศเมื่อ: 22 17:17:44 ธันวาคม 2560]

pic news
ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

[ลงประกาศเมื่อ: 22 10:19:40 ธันวาคม 2560]

รายละเอียดหลักสูตรของวิทยาลัยฯ
จัดการความรู้และนวัตกรรม (หลักสูตรสองภาษา)
Knowledge and Innovation Management (Bilingual Program)
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
Software Engineering
จัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรสองภาษา)
Modern Management and Information Technology (Bilingual Program)
หลักสูตรแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
Animation and Visual Effects (Bilingual Program)
หลักสูตรดิจิทัลเกม (หลักสูตรสองภาษา)
Digital Game (Bilingual Program)
หลักสูตรบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิตัล
Digital Industry Integration
hall hall English Voucher ระบบแจ้งปฏิบัติงานนอกสถานที่ hall camt facebook camt app store