ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน : [10-11-2563 ]   ทุนการศึกษาเต็มจำนวน (Full Scholarship) เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขา Computer Science and Technology ณ Beijing Institute of Technology : [10-11-2563 ]   ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการรตีพิมพ์ผลงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสถาบันอันดับ 1-10 ของโลก (TOP 10) ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 : [07-10-2563 ]   ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet, NEJM ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 : [07-10-2563 ]   ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2021) : [06-03-2563 ] ดูข่าวทั้งหมด

pic news
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ ISO 30401:2018 Knowledge Management System โดย ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก BSI Group เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

[ลงประกาศเมื่อ: 03 09:24:02 ธันวาคม 2563]

hall hall