My Band Song.mp3
     
   
 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ (Admissions) ปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) , สาขาวิชาแอนนิเมชัน และ
สาขาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะหรือสาขาวิชา GPAX O -NET GAT (รหัส 85) PAT (รหัส 71 – 82) จำนวนรับ (คน)
ค่าน้ำหนัก
(%)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์ขั้นต่ำ
(%)
(ถ้ามี)
ค่าน้ำหนัก
(%)
เกณฑ์
ขั้นต่ำ
(%)
(ถ้ามี)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
วิชา ค่าน้ำหนัก
(%)
รวม เกณฑ์
ขั้นต่ำ
แต่ละวิชา
(%) (ถ้ามี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ หลักสูตรนานาชาติ
แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
20 30

30 >= 30%
04 >= 30%

10

-

71 20 72 20 40 - 5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และเกม
แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
20 30 - 10 - 71 20 72 20 40 - 5
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
20 30 - 10 - 71 20 72 20 40 - 5

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ (Admissions) ปีการศึกษา 2555
เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะของคณะ/สาขาวิชา
    สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เน้นกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
  2. ผู้ที่มีคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ TOEF/L 500 (Paper – based) หรือ 173 (Computer – based) หรือ IELTS Overall band 5.0 ขึ้นไป หรือ คะแนนเทียบเท่าจาก ผลการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษในสถาบันที่รับรองได้ ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารยืนยันผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษดังกล่าว เพื่อ ประกอบการสอบ สัมภาษณ์ โดยสามารถยื่นเอกสารในวันสอบสัมภาษณ์ (ถ้ามี) ทั้งนี้ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำของวิชา ภาษาอังกฤษ (รหัส 03) และวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 04) ต้องได้คะแนนสอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชัน และเกม
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์
    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์

กำหนดการดำเนินจัดการสอบ