Username :
Password :
    back to home

ใช้ username และ password ที่ใช้เล่นอินเตอร์เน็ตในวิทยาลัยฯ ในการ Login
หากไม่สามารถ Login ได้ กรุณาแจ้งชื่อ และ username ของท่านที่ E-mail : suriyachan@hotmail.com หรือ supatida.s@camt.info
ยกตัวอย่าง
หัวข้อ : ไม่สามารถ Login เข้าไปแก้ไขข้อมูลได้
ข้อความ : นางสาวศุภธิดา Username:supatida Login ที่หน้าเว็บไม่ผ่าน

ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลของท่านด้วยค่ะ