ระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาตรี
หลักสูตร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การจัดการความรู้)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการความรู้)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาแอนนิเมชันและเกม
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Counter :