camt ms km
km camt

      ในปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิง (Entertainment Industry) อุตสาหกรรมเนื้อหา (Content Industry) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry) หรืออุตสาหกรรมวัฒนธรรม (Cultural Industry) ซึ่งต้องการการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ทวีความสำคัญมากขึ้นในสังคมด้านต่างๆ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ ความบันเทิงและการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดความรู้ สื่อดิจิตอลที่พบว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดคือสื่อแบบแอนนิเมชันซึ่งเป็นสื่อที่จัดทำขึ้นโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีลักษณะเสมือนจริง ผู้ที่สร้างสรรค์แอนนิเมชันจะต้องสามารถบูรณาการความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก ด้านการออกแบบที่สร้างสรรค์ร่วมไปกับการใช้ข้อมูลทางการตลาดเพื่อสร้างตัวละครที่สามารถเคลื่อนไหวแสดงอารมณ์ออกเสียงได้ ในฉากบรรยากาศที่สามารถดึงดูดผู้ชมให้คิดตามเนื้อหาที่นำเสนอ การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสาขาวิชาแอนนิเมชันระดับปริญญาตรีมุ่งให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถนำเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาสร้างผลงานทางศิลปะ ซึ่งมีวิธีดำเนินการให้บรรลุผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายโดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะ การสร้างสื่อแอนนิเมชันที่ครบวงจร ในบรรยากาศของการทำงานร่วมกันและมีจิตสำนึกของการมีคุณธรรมและจริยธรรมในการผลิตผลงาน


    เพื่อผลิตบัณฑิตด้านแอนนิเมชันในระดับปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องแบบองค์รวมทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย และการสร้างสรรค์ผลงานที่ทันสมัยต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสภาพเศรษฐกิจโลก
  2. มีทักษะทั้งในเชิงวิชาชีพ สามารถสร้างงานทางด้านแอนนิเมชัน (Animation) วิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects) เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) และสื่อ (Media) เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น
  3. มีทักษะเด่นทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานในระดับนานาชาติ

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 4 ปี และให้ใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 8 ปี
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ (หลักสูตรสองภาษา)
 Bachelor of Arts Program in Animation and Visual Effects
ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) | Bachelor of Arts (Animation and Visual Effects)
ศศ.บ. (แอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์) | B.A. (Animation and Visual Effects)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา : ภาคการศึกษาปกติ : 38,000 บาท/คน
: ภาคฤดูร้อน 10,000 บาท/คน
หนังสือรับรองคุณวุฒิ (สำนักงาน ก.พ.) : ดาวน์โหลด
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ดาวน์โหลด

หลักสูตร(ปรับปรุง) ปี 2553 สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 53 - 57
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลดเป็น pdf | ดูเป็น html

หลักสูตร(ปรับปรุง) ปี 2554
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลดเป็น pdf

หลักสูตร(ปรับปรุง) ปี 2558 สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 58
    โครงสร้างหลักสูตร : ดาวน์โหลด
    แผนการศึกษา : ดาวน์โหลด
    ผังหลักสูตร : สายแอนนิเมชัน | สายเกม
    ผังหลักสูตร (ปรับตาม WIL) : สายแอนนิเมชัน | สายเกม


เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ หรือ แผนการเรียนกลุ่มแผนการเรียนศิลป์


ประเภท รอบที่ 1 ใช้ Portfolio รอบที่ 2 โควตา รอบที่ 3 รับตรง รอบที่ 4 Admission รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
แผนการเรียนกลุ่มวิทยาศาสตร์ และแผนการเรียนกลุ่มภาษาต่างประเทศ
1) โครงการส่งเสริมผู้ที่มีความสามารถพิเศษฯ ในการประกวดแข่งขัน
2) โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษฯ (Gifted IT)
3) การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
4) โครงการสร้างบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับรอบที่ 5)
ช่องทางการรับนักศึกษานานาชาติ (รับรอบที่ 1, รอบที่ 2 และรอบที่ 3)  


อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต
ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน
อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน
อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว
อาจารย์
อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์ ดร. นภ คงดี
อาจารย์
อาจารย์ คงทัต ทองพูน
อาจารย์
อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
อาจารย์ เสฎฐี บุญชู
อาจารย์
อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
นาย นพพล วงศ์ต๊ะ
พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน