อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
ที่อยู่ : 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. : 053-920299
โทรสาร. : 053-941803
Website : http://www.camt.cmu.ac.th

ติดต่อหน่วยงาน
งานบริการการศึกษา ต่อ 102 , 103
งานกิจการนักศึกษา ต่อ 104
ห้องสมุด ต่อ 202
งานบริหารทั่วไป ต่อ 501
หน่วยการเงิน ต่อ 503 - 504
หน่วยพัสดุ ต่อ 505
หน่วยการเจ้าหน้าที่ ต่อ 506
สำนักวิชา ต่อ 105
งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ต่อ 301
งานวิจัย ต่อ 427
งานวิเทศสัมพันธ์ ต่อ 301
หน่วยนโยบายและแผนและ QA ต่อ 524
งานประชาสัมพันธ์ ต่อ 515
หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ต่อ 315 และ 423
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ ต่อ 401-402 และ 427