> CAMT : College of Arts, Media and Technology

บุคลากรและภาระงาน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
แนวปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ
ระเบียบ ประกาศ หนังสือเวียน
คู่มือปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มต่าง ๆ
Work Flow
การอบรมประจำปี
Webboard
Link อื่น ๆ ที่น่าสนใจ
 


บุคลากรหน่วยการเงินและบัญชี

นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : เลขานุการวิทยาลัยฯ
   
นางสาวจงลักษณ์ สมร่าง
ตำแหน่ง : หัวหน้างานการเงิน การคลังและพัสดุ
   
นายธันวารินทร์ ต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   
นางสาววัชราพรรณ เสียงสนั่น
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี