> CAMT : College of Arts, Media and Technology

หน้าหลัก
ระเบียบงานสารบรรณ
แบบฟอร์ม
ฟอนต์
คู่มือ
ตัวอย่าง
 


บุคลากรหน่วยธุรการสารบรรณ

นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : เลขานุการวิทยาลัยฯ
   
นางสาวยลลดา รินจ้อย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (เลขานุการผู้บริหาร)
   
นางพานิตนันท มันกระโทก
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (บริหารงานทั่วไป)