ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ติดต่อได้ที่ห้อง : 520

Asst.Prof.Chartchai Doung sa-ard, Ph.D.
Chairperson

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ติดต่อได้ที่ห้อง : 414

Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Department Secretary

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Asst. Prof. Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 509

Asst.Prof.Pradorn Sureephong, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 415

Mr.Kittitouch Suteeca
Lecturer