อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Head Department

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ป.โท/ อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Achara Khamaksorn, Ph.D.
Department Secretary

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Asst.Prof.Teeraporn Saehaew, Ph.D.
lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 508

Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Chalermpon Kongjit, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 302

Danaitun Pongpatcharatrontep , Ph.D.
Lecturer