อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ
ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ติดต่อได้ที่ห้อง : 302

Danaitun Pongpatcharatrontep , Ph.D.
Head Department

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร
เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Achara Khamaksorn, Ph.D.
Department Secretary (Deputy of Head Department)

อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Acrapol Nimmolrat , Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

ติดต่อได้ที่ห้อง : 412

Asst.Prof.Ratapol Wudhikarn, Ph.D.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Asst.Prof.Teeraporn Saeheaw, Ph.D.
lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพร รีวีระกุล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 508

Asst.Prof.Napaporn Reeveerakul, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Asst. Prof. Atichart Harncharnchai, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร.เฉลิมพล คงจิตต์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Chalermpon Kongjit, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 507

Asst.Prof.Pitipong Yodmongkol, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 510

Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 511

Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร. วันทนา อารีประยูรกิจ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Wantana Areeprayolkij,PhD.
Lecturer