ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 417

Asst.Prof.Noppon Choosri, Ph.D.
Head Department

อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 417

Passakorn Phannachitta, Ph.d.
Department Secretary

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 521

Asst.Prof.Prompong Sugunnasil, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 414

Asst.Prof.Pattama Longani, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 418

Pathathai Na Lampoon, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 419

Phudinun Singkhamfu , Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ปริญญา สุวรรณศรีคำ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Mr.Parinya Suwansrikham
Lecturer

อาจารย์ ดร. ปรีดิ์ เที่ยงบูรณธรรม
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 417

Pree Thiengburanathum, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ชยกฤต หิริสัจจะ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 415

Mr. Jayakrit Hirisajja
Lecturer

อาจารย์ ศิรประภา วัฒนากุล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Siraprapa Wattanakul
Lecturer

อาจารย์ ศุภรา กรุดพันธ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Supara Grudpan
Lecturer

อาจารย์ เจนจิรา ใจมั่ง
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Janjira Jaimunk
Lecturer

อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Apichaka Singjai
Lecturer

อาจารย์ ธิสินี สุรพันธ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Tisinee Surapunt
Lecturer

นายอธิกร สงวนศร
ผู้ช่วยสอน
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Mr.Atigorn Sanguansri
Teacher Assistant

นายศุภวัส สิทธิธนสกุล
ผู้ช่วยสอน
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Mr.Supavas Sitthithanasakul
Teacher Assistant