อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต
ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน
ติดต่อได้ที่ห้อง : 413

Arus Kunkhet, Ph.D.
Head Department

อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว
เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน
ติดต่อได้ที่ห้อง : 413

Mr.Sumet Yordkaew
Department Secretary

อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 413

Mr.Thunyapruet Fongdawirat
Lecturer

อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 419

Mr.Thakrit Chaiblaem
Lecturer

อาจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 421

Manissaward Jintapitak, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร. นภ คงดี
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 421

Mr.Nop Kongdee, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ คงทัต ทองพูน
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 413

Mr.Khongthat Thongphun
Lecturer

อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 413

Mr.Konlawat Klaynak
Lecturer

อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 421

Miss Varinrat Bhudda-art
Lecturer

อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 421

Mr. Nat Chantasingh
Lecturer

อาจารย์ เสฎฐี บุญชู
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Mr.Setthee Boonchu
Lecturer

อาจารย์ เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Mr.Thepparit Sinthamrongruk
Lecturer

อาจารย์ ดร. ศุภรดา ประภาวงศ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Suparada Prapawong , Ph.D.
Lecturer

นาย นพพล วงศ์ต๊ะ
พนักงานปฏิบัติการช่วยสอน
ติดต่อได้ที่ห้อง : 417

Mr.Noppon Wongta
Teacher Assistant

นางสาวศุภธิดา สุริยจันทร์

ติดต่อได้ที่ห้อง : 423

Miss Supatida Suriyachan