ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย
ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ติดต่อได้ที่ห้อง : 510

Asst.Prof.Worawit Janchai, Ph.D.
Department Secretary

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร
เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ติดต่อได้ที่ห้อง : 417

Jirapipat Thanyaphongphat, Ph.D.
Department Secretary

อาจารย์ ดร.ภคินี อริยะ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 401

Pakinee Ariya, Ph.D.
Lecturer