อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่
ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อได้ที่ห้อง : 418

Krittawaya Thongkoo, Ph.D.
Head Department

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท
เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติดต่อได้ที่ห้อง : 418

Arunotai Pongwat, D.HTM
Department Secretary (Deputy of Head Department)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 530

Asst.Prof.Jirapat Wanitwattanakosol, Ph.D.
Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 422

Asst.Prof.Orawit Thinnukool, Ph.D.
Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 511

Asst.Prof.Jirawit Yanchinda, Ph.D.
Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 419

Asst.Prof. Pattaraporn Khuwuthyakorn, Ph.D.
Assistant Professor

อาจารย์ ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 415

Phasit Charoenkwan, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ ดร. บุณฑริกา ปภาวสิทธิ์
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 522

Boontarika Paphawasit, Ph.D.
Lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริกร สันติโรจนกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 412

Asst.Prof.Sirikorn Santirojanakul, Ph.D.
Assistant Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลบุญ จีระผานุกร
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 420

Asst.Prof.Vimolboon Cherapanukorn, Ph.D.
Lecture

อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 530

Kannika Daungcharone, Ph.D.
Lecturer

อาจารย์ พชร ตินะมาส
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 418

Mr.Pachara Tinamas
Lecturer

อาจารย์ รัศมิ์ลภัส สุตีคา
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 415

Mrs.Raslapat Suteeca
Lecturer (On leave study)

อาจารย์ พรธิดา แก้วกมล
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Porntida Kaewkamol
Lecturer (On leave study)

อาจารย์ คณิตา ตุมพสุวรรณ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 418

Miss Khanita Tumphasuwan
Lecturer

อาจารย์ สมเกียรติ น่วมนา
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง : 412

Mr.Somkeit Noamna
Lecturer (On leave study)

อาจารย์ กชณิช วรรณโกษฐ
อาจารย์
ติดต่อได้ที่ห้อง :

Miss Kodchanitch Wannagoat
Lecturer