> CAMT : College of Arts, Media and Technology

หน้าหลัก
แบบฟอร์ม
คู่มือ
เอกสารอบรม
 


บุคลากรหน่วยบริหารงานบุคคล

นางสาวปิยาภรณ์ ณ เชียงใหม่
ตำแหน่ง : เลขานุการวิทยาลัยฯ
   
นางศิริพัสตร์ ถาอ้าย
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารทั่วไป
   
นางสาวปวีณา ยาวิชัย
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน