camt ms km
km camt

ระยะเวลาการศึกษา : เป็นหลักสูตร 2 ปี และใช้เวลาศึกษาอย่างมากไม่เกิน 2 เท่า ของระยะเวลาเรียนตามแผนกำหนดการศึกษา
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ชื่อปริญญา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)  
  วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร : หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 100,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 25,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)
: หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ ค่าธรรมเนียมการศึกษา 180,000 บาท ตลอดหลักสูตร (แบ่งจ่ายภาคการศึกษาละ 45,000 บาท รวม 4 ภาคการศึกษา)

    โครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 ภาคปกติ
: หลักสูตร แผน ข ภาคพิเศษ


    เชียงใหม : วิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


  หลักสูตร แผน ก แบบ ก2
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 4. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ
  หลักสูตร แผน ข
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รับรองแล้ว
 2. ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา
 3. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
 4. มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่นที่สามารถศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยได้
 5. อื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวขั้นต้นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตรฯ

ประกอบด้วยการพิจารณาจากใบสมัคร และผลการสอบคัดเลือกข้อเขียน และ/หรือ สัมภาษณ์โดยให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในแต่ละปีการศึกษา


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี
เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
อาจารย์
อาจารย์ กิตติธัช สุตีคา
อาจารย์