เชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนิน “การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning)

รายละเอียด :
กรมการขนส่งทางบกเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาเพื่อดำเนินโครงการ “การศึกษาออกแบบและพัฒนาระบบการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง (E-learning) ตามโครงการยกระดับกระบวนการออกและต่อใบอนุญาตเพื่อยกระดับคุณภาพผู้ขับรถภายใต้แนวทางยกระดับมาตรฐานผู้ขับรถ (Sure Driving Smart Driver) ครั้งที่ 2”
ซึ่งมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลาราชการ ณ ส่วนพัสดุและแผ่นป้ายทะเบียนรถ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมการขนส่งทางบก อาคาร 6 ชั้น 4

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 776_ยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษาโครงการ (กรม.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-06-25
แสดงถึงวันที่ : 0000-00-00