ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ปี 2562

รายละเอียด :
เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอใน "การประชุมการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ปี 2562 :The 4th Nida Business Analytic and Data Sciences" ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพฯ
สามารดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://asconf2019.nida.ac.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 779_07272019_162448890.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-07-03
แสดงถึงวันที่ : 0000-00-00