ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี 2563

รายละเอียด :
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์การพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปี 2563 โดยขอพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ผผ่านคณะ ตามเกณฑ์พิจารณาตามรายละเอียดเอกสารแนบ

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 785_2562000213ว332-ปชส.คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโส .pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-08-15
แสดงถึงวันที่ : 2562-09-01