ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในะระดับอุดมศึกษา

รายละเอียด :
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารีจัดกิจกรรมประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในะระดับอุดมศึกษา ภายใต้ชื่อ "Young Energy Research Showcase : YES"
จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมรายละเอียดตามประกาศแนบ
โดยหมดเขตการรับสมัครเข้าร่วมวันที่ 20 ก.ย. 2562

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 787_2562000245ว 354-ประชาสัมพันธ์โครงการ.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-10
แสดงถึงวันที่ : 2562-09-10