ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562

รายละเอียด :
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ในวันที่ 10-11 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประชุม และส่งผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการเข้าร่วมเพื่อนำเสนอในงานประชุมครั้งนี้ สามารถส่งผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการภายใน วันที่ 20 ตุลาคม 2562

รายละเอียดการลงทะเบียน ระเบียบการส่งผลงาน อัตราการชำระค่าสมัคร
http://www.vet.cmu.ac.th/conference2019/

หรือติดต่อสอบถามที่งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 798_072692019_1140231008.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-26
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-20