ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

รายละเอียด :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ได้ประชาสัมพันธ์การจัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)” ในระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (ไม่นำเสนอผลงาน) ได้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 (กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ในอัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000.- บาท *เบิกจ่ายจากต้นสังกัด)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 799_072492019_1142315348.pdf
2 799_2562000280ว 391-หนังสือเชิญเข้าร่วมงานฯ.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-24
แสดงถึงวันที่ : 2562-11-30