ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program)

รายละเอียด :
ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ได้จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ (Junior Research Fellowship Program) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส สำหรับนักวิจัยรุ่นเยาว์ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อทำวิจัยระยะสั้น 2-6 เดือน ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.thailande.campusfrance.org/th/junior-research-fellowship-program

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 801_071992019_950368502.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-19
แสดงถึงวันที่ : 2562-10-25