ประกาศ สนับสนุนให้ทุนวิจัย เพื่อการควบคุมยาสูบ ประจำปี พ.ศ.2562-2563

รายละเอียด :
ขอเชิญส่งแนวคิดการวิจัย Concept paper เพื่อพัฒนาเป็น porposal สำหรับขอทุนวิจัย

วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานวิจัยเพื่อการควบคุมยาสูบ ให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัย โดยเฉพาะงานวิจัยที่มีผลนำไปสู่การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สามารถประยุกต์นำไปสู่นโยบายระดับประเทศและงานวิจัยที่นำไปสู่การรณรงค์ภาคส่วนในสังคมเพื่อตอบสนองต่อการควบคุมยาสูบของประเทศไทยได้ โดยอิงกรอบอนุสัญญาเพื่อการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (Framework Convention on Tobacco Control WHO : FCTC) ภายใต้บริบทของสังคมไทย ซึ่งสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ ระยะ 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตลอดจน มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศให้ทุนสนับสนุนชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญใน 8 ประเด็นดังนี้
มาตรการการควบคุมยาสูบในพื้นที่และชุมชน
มาตรการตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมยาสูบ
การวิจัยทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการผลักดันนโยบายด้านการควบคุมยาสูบของประเทศไทย
มาตรการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
มาตรการด้านการเลิกบุหรี่
มาตรการเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยาสูบ
มาตรการติดตามการทำการตลาดของบริษัทบุหรี่และผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ
มาตรการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย ร่วมส่งข้อเสนอแนวคิดการวิจัย (Concept paper)
เพื่อพัฒนาเป็น Proposal สำหรับขอทุนวิจัย จาก ศจย. ประจำปี พ.ศ.2562 – 2563 (เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือน สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2562) และนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกที่สนใจ สามารถส่งข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิทยานิพนธ์ได้

รายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ที่
http://www.trc.or.th/th/

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2562-09-01
แสดงถึงวันที่ : 2562-11-30