ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานด้านวิจัยและนวัตกรรม)

รายละเอียด :

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 810_Scan2562-11-07_161146.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-07
แสดงถึงวันที่ : 2562-11-19