ขอเรียนเชิญเข้าประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการและนานาชาติ 2563

รายละเอียด :
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการ และนักศึกษา รวมถึงบุคคลที่สนใจเข้าร่วมการประชุม และส่งผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ และวิทยานิพนธ์เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติปและระดับนานาชาติ

รายละเอียดและการลงทะเบียน
http://www.pcckmitl.ac.th/iambest
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
คุณนาราอร สว่างวงศ์
โทร.09-0789-3114
สำนักงาน. 08-3066-5373

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 814_หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-14
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-20