การยางแห่งประเทศไทยเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564

รายละเอียด :
การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2564
มีประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. เพื่อเพิ่มการผลิตยางพารา และพัฒนาระบบสวนยางให้ได้มาตราฐาน
2. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันให้ได้มาตราฐานและมีมูลค่า
3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าและการส่งออก
4. เพื่อสร้างกลไกรักษาเสถียรภาพราคายาง
5. เพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเป็น สวนยางอัจฉริยะ
6. เพื่อวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านยางพาราที่รองรับอุตสาหกรรมหลัก

สามารถส่ง concept paper ไม่เกิน 5 หน้า ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ Email: researchraot@gmail.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.rubber.co.th/ewt_news.php?nid=8331&filename=index

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 815_manual_fund_64.pdf
2 815_annoucement_fund_64.pdf
3 815_form.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-20
แสดงถึงวันที่ : 2562-12-31