กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส) เปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563

รายละเอียด :
คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ เห็นควรประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการประเภทที่ 1 ประจำปี 2563 ภายใต้กรอบวงเงิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท)

มีรายละเอียดดังนี้
1. โครงการกิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการดำเนินการให้ประชาชน ได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริหารเพื่อสังคม
วงเงินงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 2 ปี

2. โครงการกิจกรรมหรือการดำเนินการด้านการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนาด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีด้านการใช้คลื่อนความถี่ เทคโนโลยีสารสรเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวนความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
วงเงินงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 50,000,000 บาท
ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี
- บริการด้านการเงิน (Finance Technology)
- อตสาหกรรม 4.0 (Industrr 4.0)
- การแพทย์ (Smart Health)
- การเกษตร (Smart Agriculture)
- การพัฒนาสังคมเมืองไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart city)
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ป้องกัน และสร้างความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
- สิ่งอำนวยความสะดวกผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส

3. โครงการกิจกรรมหหรือดำเนินการด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลนีสารสนเทศ
วงเงินงบประมาณสนับสนุนไม่เกิน 20,000,000 บาท
ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 2 ปี
- การพัฒนาและฝึกอบรมให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
- ส่งเสริมและสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สายงานอาชีพด้านวิทยุ โทรทัศน์ และโทรคมนาคม

เปิดรับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น.
รายละเอียดเพิ่มเติม
https://btfp.nbtc.go.th/node/1395

ลงทะเบียนและกรอกแบบคำขอที่ http://fpma.nbtc.go.th

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2562-11-20
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-03