ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10

รายละเอียด :
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร ปลพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SMART Conference ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรท่านใดสนใจส่งผลงานเข้สร่วมการสัมมนาครั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ nttp://www.smartssociety.com หรือ โทร. 038-352-828 ต่อ 661143

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 843_20e7510b-2cbf-47b5-abb9-c4e35e242443.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-12-12
แสดงถึงวันที่ : 2563-04-03