เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียด :
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์เปิดรับข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีกรอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังนี้
1. เป้าหมายขอโครงการต้องสอดรับกับ 5 KPI ของยุทธศาสตร์ที่ 2 เชิงรุก
2. เป็นโครงการบูรณาการร่วมกันออย่างน้อย 3 ส่วนงาน
3. โครงการที่เสนอต้องมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (TRL) ในระดับ 5 ขึ้นไป
4. ส่วนงานสามารถส่งข้อเสนอได้ไม่เกิน 3 โครงการ/ส่วนงาน ดังนี้
- โครงการระยะสั้น เสร็จสิ้นภายใน 26 กพ. 2564 (จำนวน 1 โครงการ) งบประมาณไม่เกิน 5,000,000 บาท
- โครงการระยะยาว วางแผนกิจกรรม 3 ปี (จำนวนไม่เกิน 2 โครงการ) งบประมาณ ไม่เกิน 15,000,000 บาท
5. ข้อเสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับข้อเสนอที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินหรือเงินรายได้ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการตามพันธกิจประจำ
**ผู้ยื่นข้อเสนอต้องนำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการ ด้วยวิธี Pitching ภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที และถาม-ตอบ 5 นาที** (เกณฑ์พิจารณาดังเอกสารแนบ)

สามารถยื่นข้อเสนอได้ถึง วันที่ 24 มกราคม 2563

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 853_510574a5-ec73-42a4-8018-f918e4c9fed8.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2562-12-19
แสดงถึงวันที่ : 2563-01-27