ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 5 (NCITE 2021)

รายละเอียด :
ด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ ๖ (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology” วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อเป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้สู่สังคมทั้งในแวดวงวิชาการและผู้ที่สนใจทั่วไป โดยท่านสามารถนําเสนอภาคบรรยาย (Oral Presentation) หรือนําเสนอภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 6 (NCITE 2021) เทคโนโลยีแห่งความสุข “Happyness Technology”
โดยสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/NCITE.UBRU/

ผู้ประสานงาน
โทร. 099-0696889 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ ดร.นัทธพงศ์ นันทสำเริง
โทร. 099-0733323 กิตติยาภรณ์ ทองแก้ว

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
ลงประกาศเมื่อ : 2563-03-06
แสดงถึงวันที่ : 2564-02-04