งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE)

รายละเอียด :
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ครั้งที่ 5 (The 5th KRU NATIONAL ACADEMIC CONFERENCE) “การขับเคลื่อนงานวิจัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” ในวันที่ 4 กันยายน 2563 ณ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา (ตึกดินสอ) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยกำหนดรับบทความวิจัยทั้งการนำเสนอแบบบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าจะได้บทความครบตามจำนวน สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.kru.ac.th/

สาขาที่เปิดรับบทความ
กลุ่มสาขาการเกษตร อาหารและสิ่งแวดล้อม
กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ
กลุ่มสาขาศึกษาศาสตร์

ค่าลงทะเบียน
นำเสนอรูปแบบบรรยาย 2,000 บาท
นำเสนอรูปแบบโปสเตอร์ 2,000 บาท
ผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยาย ฟรี

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 908_หนังสือราชภัฏกาญจนบุรี.pdf
2 908_posterราชภัฏกาญจนบุรี.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-03-24
แสดงถึงวันที่ : 2563-07-31