ขอเชิญส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

รายละเอียด :
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญส่งบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับการพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Research Journal Rajamangala University of Technology Thanyaburi) ปีละ 2 ฉบับ (ราย 6 เดือน) สามารถส่งบทความได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/rmutt-journal

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 911_วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-03-25
แสดงถึงวันที่ : 2563-09-30