ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63

รายละเอียด :
ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet หรือ The New England Journal of Medicine ลงวันที่ 17 เม.ย.63

ผู้ขอรับการสนับสนุน
1) เป็นบุคลากร มช.
2) ไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม หรือศึกษาดูงาน
3) เป็นผู้เขียนบทความ โดยต้องเป็นชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author) หรือผู้เขียนร่วม (Co-Author) เท่านั้น

เงื่อนไขการสนับสนุน
1) มช. สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าดำเนินการ
500,000 บาท ผู้ขอเป็นผู้เขียนชื่อแรก (First Author) หรือผู้เขียนหลัก (Corresponding Author)
250,000 บาท ผู้ขอเป็นผู้เขียนร่วม (Co-Author)
2) 1 ผลงาน ขอทรับทุนได้เพียง 1 ครั้ง
3) ต้องไม่ปรากฎอยู่ในวิทยานิพนธ์ หรือผลงานที่ถูกใช้เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
4) ไม่เป็นผลงานที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของ มช. ผ่านสำนักง่รบริหารงานวิจัย (สบว.)

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 923_ประกาศ มช. เรื่อง ทุนส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Nature, Science, Lancet NEJM ลงวันที่ 17 เม.ย.63.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-04-29
แสดงถึงวันที่ : 2563-06-30