ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เชื่อม ระหว่างอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

รายละเอียด :
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการปรับปรุงลานเอนกประสงค์เชื่อม ระหว่างอาคารวิทยาลัยฯ และอาคารศูนย์นวัตกรรมและการเรียนรู้

ลำดับ ชื่อไฟล์เอกสาร คำอธิบาย
1 978_20201014150945937.pdf
ลงประกาศเมื่อ : 2563-10-15
แสดงถึงวันที่ : 2563-10-20