User Profile

Avatar

Miss Apichaka Singjai

อาจารย์ อภิชกา สิงห์ใจ

  •  
  • Lecturer
  • อาจารย์
  •  
  • apitchaka.s@cmu.ac.th
  • overred_seed@hotmail.com

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2557 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2553 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
# ปี งานวิจัย