Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\th\profile.php on line 50

User Profile

Avatar

  •  
  •  

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\th\profile.php on line 180
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
1 โครงการวิจัยนำร่องระบบการจัดการความรู้งานาวิจัยด้านเกษตรที่สูง สู่การปฏิบัติจริงในชุมชน ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2 โครงการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 โครงการวิจัยร่วมด้าน Global Supply Chain in Gastronomy ระหว่างมหาวิทยาลัยเฉิงตูและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 โครงการห้องเรียนแห่งอนาคต (Classroom of the Future)
5 โครงการบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management System) (กสทช.)
6 โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง:โครงการย่อยที่ ๑๑ : พัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
7 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (Knowledge Management System for MOT Executive) (สปค. ๒)
8 โครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟต์แวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามภูมิภาคระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 โครงการการรวบรวมองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง:โครงการย่อยที่ ๑๑ : พัฒนาฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง
10 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศจัดการความรู้สำหรับผู้บริหารของสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (Knowledge Management System for MOT Executive) (สปค. ๒)
11 โครงการพัฒนาหลักสูตร E-Learning สำหรับนักศึกษา บัณฑิตและผู้ประกอบการ กิจกรรมที่ ๒.๒
12 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดชลบุรี
13 โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้บริการข้อมูลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
14 โครงการ Chiang Mai Digital Crafts
15 โครงการที่ปรึกษาจัดทำระบบสารสนเทศการจัดการความรู้สำนักงานอัยการสูงสุด
16 โครงการจัดทำภาพยนตร์การ์ตูนสั้นเชิงสารคดี สามมิติ
17 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ๑๐ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรมการประเมินเมืองต้นแบบ
18 โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับหลักสูตรด้านการอนุรักษ์พลังงาน
19 โครงการการรวบรวมฐานข้อมูลอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์
20 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเศรษฐกิจล้านนาเชิงสร้างสรรค์
21 โครงการ Hug You
22 โครงการวิจัย “การอนุรักษ์ศิลปะอันทรงคุณค่าของวัดปงสนุกด้วยเทคโนโลยีสแกนเนอร์และเครื่องพิมพ์”
23 โครงการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรออกแบบสร้างสรรค์ (IBGB)
24 ที่ปรึกษาโครงการการจัดการความรู้ (KM) สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
25 ที่ปรึกษาโครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (ภาคเหนือ)
# ปี งานวิจัย