User Profile

Avatar

Mr.Konlawat Klaynak

อาจารย์ กลวัชร คล้ายนาค

  •  
  • Lecturer
  • อาจารย์
  •  
  • konlawat.k@cmu.ac.th
  • enuj_11@hotmail.com

Curriculum Vitae

46_CV.pdf

Skills : ความชำนาญ

  • Animation (2D&3D)


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2551 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2547 สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
1 การพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ของไทยพีบีเอส ครั้งที่ 1
2 การพัฒนาผู้ผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเด็กร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัย ของไทยพีบีเอส ครั้งที่ 2
3 แอพพลิเคชัน Sino Portuguese : The ancestral city ในการประกวดโครงการ Thailand Digi Challenge 2014 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
4 โครงการประกวด Digital Contest 2013 โดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA)
5 ผลิตสื่อใบปอกับพลังงานรอบตัว กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, สำนักนโยบายและแผน พลังงาน กระทรวงพลังงาน
6 สื่อประกอบการนำเสนอการติดตั้งและใช้งานพลังงานสะอาด อย่างปลอดภัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Technology for Environment Research Center)
7 สื่อประกอบการนำเสนอวิธีการผลิตและใช้งานไบโอแก๊สอย่างปลอดภัย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Energy Technology for Environment Research Center)
8 การผลิตแอนนิเมชันเรื่อง Linbing ในโครงการร่วมออกแบบและผลิตแอนนิเมชันเพื่อการท่องเที่ยวเมืองเฉินตู (สาธารณรัฐประชาชนจีน) - จังหวัดเชียงใหม่ (ประเทศไทย)
# ปี งานวิจัย
1 2558 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ เพื่อสนองตอบการใช้งานของกลุ่มนักท่องเที่ยวผู้ใช้อุปกรณ์พกพาชนิดสมาร์ทโฟนและแท็ปแล็ต
2 2556 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการความรู้แบบ Web Application สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามกรอบแนวคิดของ TRC.VB Harm Prevention
3 2556 โปรแกรมแนะนำเส้นทางการเดินและการปั่นจักรยานภายในคูเมืองเชียงใหม่โดยใช้ทิวทัศน์ในยุคล้านนาบนระบบแอนดรอยด์
4 2556 การถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว
5 2555 การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการเรียนรู้ผ่านสื่อประเภทมัลติมีเดียต่อการรับประทานยาสำหรับกลุ่มเยาวชนผู้ติดเชื้อเอชไอวี