User Profile

Avatar

Mr.Khongthat Thongphun

อาจารย์ คงทัต ทองพูน

 •  
 • Lecturer
 • อาจารย์
 •  
 • kongtat.t@cmu.ac.th
 • kongtat_t@hotmail.com

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ

 • Fine Art
  Drawing
  Computer Graphic Design
  Animation (2D&3D)
  Short Film


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2543 ศิลปบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
2550 ปัจจุบัน อาจารย์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
2545 2547 นักวิชาการช่างศิลป์ คณะเกษตรศาตร์
# โครงการ
# ปี งานวิจัย