User Profile

Avatar

Mr.Thakrit Chiablaem

อาจารย์ ธกฤต เฉียบแหลม

 •  
 • Lecturer
 • อาจารย์
 •  
 • thakrit.c@cmu.ac.th
 • taotanu045@gmail.com

Curriculum Vitae

41_CV.pdf

Skills : ความชำนาญ

 • - Cultural Managment
  - Arts & New Media
  - Animation (2D&3D)
  - Photography
  - Cinematography


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2549 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารวัฒนธรรม) วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี 2545 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประติมากรรม) คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
10-2556 10-2558 รองหัวหน้าสำนักวิชาศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
06-2555 09-2556 ประธานบริหารหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
03-2551 10-2554 เลขานุการบริหารหลักสูตรแอนนิเมชัน วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12-2548 12-2550 นักวิชาการวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
# โครงการ
# ปี งานวิจัย
1 2558 แผนงานวิจัยการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมืองเชียงใหม่ (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย)
2 2556 แผนงานวิจัยถอดองค์ความรู้เชิงประวัติศาสตร์ผังเมืองเชียงใหม่ โดยใช้หลักการจัดการเชิงวิศวกรรมความรู้ผ่านเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว (ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย)
3 2554 โครงการวิจัยเพื่อบูรณาการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ในสถานศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในเชียงใหม่ (นักวิจัยโครงการ)
4 2554 โครงการศึกษารวบรวมข้อมูลเมืองเชียงใหม่ เพื่อสมัครเข้ารับการประเมินเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO สาขาศิลปหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน
5 2553 โครงการศึกษารูปแบบการจัดการให้บริการและระบบการให้บริการด้านการถ่ายภาพในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการวิจัย)
6 2551 โครงการการศึกษาวิจัยรูปแบบการเผยแพร่ผลงานศิลปินแห่งชาติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ผู้ร่วมวิจัย)
7 2550 โครงการศึกษาองค์ความรู้ท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมเพื่อเป็นฐานข้อมูลการพัฒนาการท่องเที่ยว อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ผู้ร่วมวิจัย)
8 2550 โครงการวิจัย “การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย กำลังดำเนินการวิจัย (ผู้ร่วมวิจัย)
9 2549 โครงการวิจัยเพื่อจัดทำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา : ชุมชนบ้านไม้โบราณป้อมมหากาฬ, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ฝ่ายเลขานุการ)
10 2549 โครงการวิจัย “โครงการสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อชุมชน” (นักวิจัยโครงการ)
11 2548 กระทรวงวัฒนธรรม (ฝ่ายเก็บข้อมูลภาคสนาม)