User Profile

Avatar

Mr.Thunyapruet Fongdawirat

อาจารย์ ธันยภฤศ ฟองดาวิรัตน์

  •  
  • Lecturer
  • อาจารย์
  •  
  • thunyapruet.f@cmu.ac.th
  • acidslapper@hotmail.com

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ

  • - Arts
    - Sound


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2547 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพพิมพ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
# ปี งานวิจัย