User Profile

Avatar

Miss Varinrat Budda-ard

อาจารย์ วรินทร์รัตน์ พุทธอาสน์

  •  
  • Lecturer
  • อาจารย์
  •  
  • varinrat.b@cmu.ac.th
  • varinrat_art13@hotmail.com

Curriculum Vitae

None

Skills : ความชำนาญ

  • - Design & Branding for Animation
    - Game Marketing


ระดับ ปีจบการศึกษา สาขา / วิชาเอก สถาบัน
ปริญญาโท 2551 (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต)สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาตรี 2548 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ออกแบบสิ่งทอ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพายัพ
ตั้งแต่่ ถึง ตำแหน่ง สถานที่ทำงาน
# โครงการ
# ปี งานวิจัย