กิจกรรม CAMT แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอน Active Learning
ลงข่าวเมื่อ : 22 ธ.ค. 2560

ห้องสร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนแบบ Active Learning ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นการชี้แจงนโยบายของวิทยาลัยฯ เรื่อง การสนับสนุนการใช้กระบวนการ Active Learning ในการเรียนการสอน ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกทั้งเพื่อเป็นการแบ่งปันประสบการณ์การใช้กระบวนการ Active Learning ในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจารย์ของวิทยาลัยฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 114 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่