เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ ISO
ลงข่าวเมื่อ : 03 ธ.ค. 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการจัดการความรู้และนวัตกรรม (ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการตรวจ ISO 30401:2018 Knowledge Management System โดย ดร.ณัฐธเนศ ด้ายดำ จาก BSI Group เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี