> CAMT : College of Arts, Media and Technology

หน้าแรก
แผนยุทธศาสตร์
บุคลากร
แบบฟอร์มโครงการ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
คำรับรองการปฏิบัติงาน
คู่มือระบบวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคำรับรอง

งบจังหวัด 2561
การเตรียมความพร้อมการขอรับงบประมาณ

 

 

ค่านิยม CAMT
CMU - CEO

C - Community
M - Morality
U - Unity
C - Creativity
E - Excellence
O - Open for Challenge


ข่าวสารที่น่าสนใจ


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องประชุมศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น.ณ ห้องประชุม 512 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

คู่มือการดำเนินงานที่สำคัญ
คู่มือกาารประกันคุณภาพหลักสูตร ปี 2558 - 2561 คู่มือคำรับรอง 2560 - 2564
QA Guidelines คู่มือ EdPEx CMU-EdPEx Guidelines

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาฯ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (เดือนมิถุุนายน 2561)
สรุปสาระสำคัญ แผนพัฒนาการศึกษา มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
แผนพัฒนาการศึกษา มช. ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (Powerpoint)