บุคลากรและภาระงาน
งานบริหารงานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
 


บุคลากรงานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์
ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   
นางวลัยพร สิงห์คำฟู
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   
นางสาววราภรณ์ มหาไม้
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน