บุคลากรและภาระงาน
งานบริหารงานวิจัย
งานวิเทศสัมพันธ์
แหล่งทุนวิจัย
 


บุคลากรงานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

นางวลัยพร สิงห์คำฟู
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
   
นางสาววราภรณ์ มหาไม้
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
   
นางสาวธนพร งามประภาสม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน