> CAMT : College of Arts, Media and Technology

บุคลากรและภาระงาน
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


ผู้บริหารสำนักวิชา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี
   
นางเกศสุดา ใจคำ
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน
   
นางอรวรรณ ทองงาม
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่ฯ)
   
นางสาวกฤษณพร พละพล
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์)
   
นายกำชัย ศิริอุดมพงศ์
ตำแหน่ง : พนักงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานในหน้าที่บริการการศึกษา หลักสูตรแอนนิเมชันและเกม)
   
นางสาวกฤติกา หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : พนันกงานปฏิบัติงาน (ปฏิบัติในหน้าที่บริการการศึกษา)
   
นางสาวพัชราภรณ์ ศรีบุญทันกุล
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสอน
   
นาย มนัสชัย โอนอ่อน
ตำแหน่ง : Mr.Manaschai Aonon