บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 

ผู้บริหารสำนักวิชา และหลักสูตรภายในโครงสร้างสำนักวิชา

สำนักวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา

หัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.สุเมธ ยอดแก้ว

รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท
อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรหทัย ณ ลำพูน

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต

ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน

อาจารย์ ณัฐ จันทสิงห์

เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน

หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่

ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.อรุโณทัย พงษ์วาท

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต

ประธานสาขาวิชาดิจิทัลเกม

อาจารย์ ดร.ธีรวัฒน์ กำเนิดศิริ

เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม

หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.ภูดินันท์ สิงห์คำฟู

เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล