บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 

ผู้บริหารสำนักวิชา และหลักสูตรภายในโครงสร้างสำนักวิชา

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.เอก

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท
อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราพร แซ่แห่ว

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.โท

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติชาต หาญชาญชัย

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต

ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน

อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน

หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร

ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม
อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล

ประธานสาขาวิชาดิจิทัลเกม

อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร

เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม

หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล