บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและกระบวนวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) Update 25/05/2011 ดาวน์โหลด
มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) Update 09/03/2011 ดาวน์โหลด
ตัวอย่าง มคอ.3 (Update 21-04-2011) ดาวน์โหลด
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) Update 09/03/2011 ดาวน์โหลด
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) Update 09/03/2011 ดาวน์โหลด
มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) Update 09/03/2001 ดาวน์โหลด
มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (Programmer Report) Update 09/06/2011 (ปรับแก้ตามประชุมคณะกรรมการบริหารและประสางานวิชาการ ครั้งที่ 5/2554 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554) ดาวน์โหลด