บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 


แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิฒศึกษาและกระบวนวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) ดาวน์โหลด
มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) ดาวน์โหลด
มคอ.5 รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (Course Report) ดาวน์โหลด
มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Report) ดาวน์โหลด