บุคลากร
TQF กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แบบฟอร์มการพัฒนาหลักสูตร
คู่มือ
เอกสารประชุุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี
 

ผู้บริหารสำนักวิชา และหลักสูตรภายในโครงสร้างสำนักวิชา

สำนักวิชา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราวิทย์ ญาณจินดา

หัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์ ด้วงเจริญ

รองหัวหน้าสำนักวิชาการศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.เอก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการความรู้ ป.เอก

หลักสูตรวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม ป.โท
อาจารย์ ดร.อัครพล นิมมลรัตน์

ประธานสาขาวิชาการจัดการความรู้และนวัตกรรม

อาจารย์ ดร.อัจฉรา คำอักษร

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ป.โท/ อาจารย์

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ดวงสอาด

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัทมา ลงกานี

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ป.โท

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ป.โท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

เลขานุการคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล ชูศรี

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

อาจารย์ ดร.ภาสกร พรรณจิตต์

เลขานุการสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตรวิชาแอนนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์
อาจารย์ ดร.อรุษ คุณเขต

ประธานสาขาวิชาแอนนิเมชัน

อาจารย์ สุเมธ ยอดแก้ว

เลขานุการสาขาวิชาแอนนิเมชัน

หลักสูตรวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร

ประธานสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์ ทองคู่

เลขานุการสาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาดิจิทัลเกม
อาจารย์ ดร.เกียรติกร สำอางค์กูล

ประธานสาขาวิชาดิจิทัลเกม

อาจารย์ ดร.กฤติยา ศักดิ์ศรีสถาพร

เลขานุการสาขาวิชาดิจิทัลเกม

หลักสูตรวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

ประธานสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล

อาจารย์ ดร.จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร

เลขานุการสาขาวิชาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล